Veel zorginstellingen hebben geen inspectiecertificaat brandmeldinstallatie

Sinds begin 2015 is het voor zorginstellingen verplicht om de brandmeldinstallaties van een inspectiecertificaat te voorzien. De overheid stelde heel 2015 en 2016 in als overgangsjaren. Op 8 november 2016 bleek slechts 22 procent van de verplichte inspectiecertificaten te zijn verstrekt.

Onderzoek naar hindernissen inspectiecertificering

In de tussentijd ontvingen ActiZ en en VGN veel klachten over de procedures, die veel uren en geld zouden kosten. Hierop besloten de organisaties het vraagstuk nader te onderzoeken. Hieraan hebben 53 zorginstellingen deelgenomen. De reacties zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 1. Zorgorganisaties vinden dat de wijze waarop inspectiecertificering wordt uitgevoerd, onvoldoende aansluit bij (specifieke doelgroepen in) de zorg.
 2. Zorgorganisaties zijn laat begonnen met het traject.
 3. De capaciteit bij inspectiebedrijven is onvoldoende.
 4. Het ontbreekt aan een peildatum voor de geldigheidsduur van een inspectiecertificaat.
 5. De aanpak van onderhoudsbedrijven en branddetectiebedrijven is onvoldoende.
 6. Er is verschil in interpretatie van eisen tussen partijen.

Plan van aanpak

ActiZ en VNG zijn hierop in gesprek getreden met het CCV, die de inspectiecertificaten regelt. Ook het CCV herkent de signalen van zorginstellingen. Samen hebben ze de volgende actiepunten geformuleerd.

 • Het CCV bereidt een herzien inspectieschema voor, waarin duidelijker wordt aangegeven welke punten worden geïnspecteerd en wat het criterium is waaraan elk punt moet voldoen. Hierbij komt de nadruk te liggen op de mogelijkheden voor gelijkwaardige oplossingen.
 • Te denken valt aan het verlagen van de frequentie van inspecties. Zo kunnen gebouwen onder de duizend vierkante meter die nu jaarlijks inspectieplichtig zijn, overgaan naar één keer per drie jaar, onder de voorwaarde dat in het onderhoudsrapport alle brandveiligheidsvoorzieningen gecontroleerd worden.
 • De zorgsector kan en wil inspecteurs helpen hoe ze naar daadwerkelijke veiligheid in een zorggebouw kunnen kijken. In samenwerking met het CCV wordt gekeken naar de mogelijkheid om voorlichting voor inspecteurs te organiseren die gericht is op risicogerichte inspecties in de zorg.
 • De brancheorganisaties geven tijdens een aantal bijeenkomsten samen met inspectiebedrijven en het CCV – bij voorkeur ook met Brandweer Nederland – uitleg aan zorgorganisaties over inspectie en certificering.
 • Het CCV opent een meldpunt waar zorgorganisaties reacties kunnen geven over verschillen van inzicht in de praktijk tussen onderhoudsbedrijven en inspectiecertificeringsbedrijven.
 • ActiZ en de VGN leggen contacten met Brandweer Nederland over de uitkomsten van dit onderzoek met het oog op de handhavingstaak bij de Brandweer.
 • Tot slot brengen ActiZ en de VGN dit rapport onder de aandacht van het zorgbrede programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’, waarin ook VWS participeert.

Bron: ActiZ.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *